top of page

Algemene voorwaarden

I. ALGEMEEN

1.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze Online Verkoopsvoorwaarden (hierna genoemd de “verkoopsvoorwaarden” of “voorwaarden”) van toepassing op en maken zij integraal deel uit van alle online aanbiedingen, bestellingen en verkoopovereenkomsten die via de websites, mobiele applicaties, software en andere online producten en diensten van Miniem Concerts (de “Online Diensten”) worden gedaan of tot stand komen.

1.2 Miniem Concerts behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Alle wijzigingen zullen online gepubliceerd worden. Door verder gebruik te maken van de Online Diensten nadat de gewijzigde voorwaarden online gepubliceerd werden, zult u (hierna genoemd “u” “toeschouwer” of “supporter” of “deelnemer”) geacht worden stilzwijgend te hebben ingestemd met de gewijzigde voorwaarden.

 

II. ALGEMENE GEDRAGSREGELS - WETTELIJKE BEPALINGEN /REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE – VERBODSBEPALINGEN

2.1 Elke toeschouwer of deelnemer aanvaardt door het plaatsen van een bestelling voor de aankoop van één of meerdere digitale e-tickets/ tickets:

  • De wettelijke bepalingen inzake veiligheid bij evenementen te respecteren.

  • Kennis te hebben van de algemene voorwaarden en het privacybeleid van miniem Concerts en deze te aanvaarden. De algemene voorwaarden en privacy beleid kunnen teruggevonden worden op de website van Miniem Concerts.

 

2.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald, hoeft een e-ticket  niet te worden afgedrukt. Bij het binnengaan, wordt elk e-ticket  gescand. Bij gebreke aan e-ticket zal de bezoeker of de deelnemer het evenement niet kunnen bijwonen. Enkel de eerste aanbieder van het e-ticket zal toegang krijgen tot het evenement. Bij vertonen van een reeds gescand e-ticket, zal de  toegang tot het het evenement worden geweigerd.

Om controle op onrechtmatig gebruik mogelijk te maken, is het e-ticket voorzien van een unieke barcode die aan de ingang ingescand wordt. Het e-ticket is niet geldig zonder barcode. Elke wijziging, schrapping van tekst of het onleesbaar maken van een vermelding zal de nietigheid van het e-ticket tot gevolg hebben.

2.3 Behoudens schriftelijke toestemming van Miniem Concerts als organisator is elk gebruik van de naam of het logo / de merken van de Miniem Concerts en haar partners of van het evenement strikt verboden.

2.4 De bezoeker of deelnemer heeft kennis en aanvaardt dat bij foto- film-of tv-opnames de kans bestaat dat hij / zij in beeld kan worden gebracht. Bij het deelnemen aan het evenement doet de toeschouwer of deelnemer afstand van zijn portretrecht en gaat hij uitdrukkelijk akkoord met de verwerking van deze beelden door Miniem Concerts en de publicatie van deze beelden in de communicaties van Miniem Concerts (lees, Sociale media, website, affichering, etc.)

De toeschouwer erkent en aanvaardt dat er bewakingscamera’s aanwezig zijn die hem/haar kunnen opnemen en waarvan de beelden om veiligheidsredenen kunnen bekeken worden en gebruikt worden door de bevoegde instanties ingeval van incidenten.

2.5 Het doorverkopen van tickets op de zogenoemde zwarte markt met een winstoogmerk is niet toegestaan.

 

Miniem Concerts kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden met het oog op de terugbetaling of enige schadevergoeding voor e-tickets / tickets die doorverkocht/verdeeld en mogelijks geblokkeerd werden.

2.6 E-tickets/ tickets mogen onder geen beding gebruikt worden voor commerciële doeleinden, tombola’s, wedstrijden, etc.

2.7 De toeschouwer of deelnemer blijft de enige verantwoordelijke voor zijn e-ticket(s)/ticket(s). Ingeval van verlies of diefstal zal hij enkel de verantwoordelijkheid dragen; in geen enkel geval zal terugbetaling noch schadevergoeding kunnen gevraagd worden.

2.8 De toeschouwer of deelnemer blijft de enige verantwoordelijke voor zijn persoonlijke bezittingen. Ingeval van verlies of diefstal zal hij enkel de verantwoordelijkheid dragen; in geen enkel geval kan de organisatie aansprakelijk gesteld worden.

III. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN TICKETS

3.1 BESTELLING

Door het plaatsen van uw bestelling van één of meerdere e-tickets via de site doet u een bindend aanbod voor de aankoop ervan. Door een bestelling te plaatsen via de Online Diensten gaat u tevens uitdrukkelijk akkoord met de volledige verkoopsvoorwaarden en richtlijnen zoals deze op het ogenblik van het plaatsen van uw bestelling van toepassing zijn en met de verkoopsvoorwaarden en richtlijnen van eventuele derde partijen waarmee Miniem Concerts samenwerkt. U bent als enige verantwoordelijk voor het lezen van de toepasselijke verkoopsvoorwaarden en richtlijnen voor u de bestelling plaatst.

Nadat de betaling effectief en met succes is geregistreerd, zal de bestelling worden afgerond en bevestigd via e-mail. De e-tickets kunnen gedownload worden via mail.

Uw e-ticket verleent u toegang tot het evenement.

Het is uw verantwoordelijkheid u ervan te verzekeren dat de e-tickets voldoen aan en overeenkomen met uw bestelling.

Het e-ticket is uitsluitend geldig op de dag en voor het evenement zoals op het ticket vermeld.

Als u na plaatsing van uw bestelling ontdekt dat u een fout heeft gemaakt bij uw bestelling, gelieve dan onmiddellijk per e-mail contact op te nemen met hallo@miniemconcerts.be

 

3.2 ANNULERING VAN DE BESTELLING

3.2.1 Miniem Concerts behoudt zich het recht voor een bestelling al dan niet te aanvaarden. Miniem Concerts zal in het geval van weigering tot verkoop onmiddellijk contact met u opnemen en het bedrag dat u reeds had betaald onder aftrek van een administratiekost begroot op 5% van de kostprijs van de volledige bestelling , terugbetalen binnen de 30 dagen volgend op het evenement.

3.2.2 Eenmaal gekochte tickets kunnen niet worden geannuleerd, geretourneerd of geruild, tenzij dit expliciet wordt vermeld in geval van een evenementannulering of wijziging door de organisator.

3.3 Wijziging, UITSTEL, ANNULERING OF STOPZETTING VAN HET EVENEMENT

3.3.1 Wijziging

De organisator behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma, de artiesten, de locatie, de datum of andere aspecten van het evenement. In geval van wijzigingen die van invloed zijn op het ticket, zal de organisator redelijke inspanningen leveren om de koper hiervan op de hoogte te stellen.

3.3.2 UITSTEL

Een evenement wordt als uitgesteld beschouwd indien het evenement, om welke reden, niet kan plaatsvinden op de oorspronkelijk geprogrammeerde datum en deze op eender welk ogenblik voorafgaand het tijdstip van het evenement wordt uitgesteld naar een andere datum.

In geval van uitstel behoud Miniem Concerts zich het recht om reeds aangekochte tickets terug te betalen.

3.3.3 ANNULERING

Een evenement wordt beschouwd als geannuleerd indien het, om welke reden ook, niet kan plaatsvinden op de oorspronkelijk geprogrammeerde datum en deze niet wordt uitgesteld naar een latere datum.

In geval van annulatie zal diegene die de bestelling heeft geplaatst en de e-tickets heeft aangekocht recht hebben op een terugbetaling van de aankoopwaarde van het/de bestelde e-ticket(s) onder aftrek van een administratiekostkost begroot op 5% van de kostprijs van de volledige bestelling. 

3.3.4 STOPZETTING

Een evenement wordt als stopgezet beschouwd ingeval het evenement wel degelijk op de voorziene datum en uur werd aangevat doch, om welke reden ook, wordt beëindigd. Indien het evenement wordt stopgezet is er geen recht op terugbetaling van de aangekochte e-tickets.

3.4 AANSPRAKELIJKHEID

3.4.1 De geregistreerde koper, de overdrager en elke houder van het ticket zijn hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk met de uiteindelijke houder van het ticket voor elke schade door deze laatste veroorzaakt aan de locaties/ de inrichting.

Behoudens de gevallen van wettelijke objectieve aansprakelijkheid ontkent Miniem Concerts om het even welke burgerlijke verantwoordelijkheid bij ongeval tijdens het evenement, behoudens ingeval van grove fout.

3.4.2 Miniem Concerts besteedt veel aandacht aan de informatie die via de Online Diensten verstrekt wordt, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie die wordt verstrekt via of met betrekking tot de Online Diensten is van algemene aard, is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Miniem Concerts kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie en/of gebruik van documenten of die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de Online Diensten.

3.4.3 Miniem Concerts geeft geen enkele garantie met betrekking tot de goede werking van de Online Diensten en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de Online Diensten of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Online Diensten.

3.4.4 Miniem Concerts kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van de Online Diensten, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks naar andere websites, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

3.4.5 De Online Diensten kunnen hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Miniem Concerts verklaart uitdrukkelijk geen zeggenschap te hebben over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of pagina’s en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

3.4.6 Miniem Concerts verbindt zich ertoe bij de uitvoering van zijn verplichtingen onder deze verkoopsvoorwaarden met redelijke zorg en vaardigheid uit te voeren. Er rust op de Miniem Concerts echter geen enkele resultaatsverbintenis, ook wat de organisatie van het event zelf betreft.

De totale aansprakelijkheid van Miniem Concerts voor de verkoop van de e-tickets en de organisatie van het event is steeds beperkt tot het bedrag van de prijs die door de toeschouwer of deelnemer aan Miniem Concerts werd betaald voor de e-tickets en in elk geval tot een  maximum van 100,00 euro per schadegeval.

 

3.4.7 Deze hierboven vermelde beperkingen van de aansprakelijkheid van Miniem Concerts zijn zowel van toepassing op elke uitdrukkelijk in deze voorwaarden voorziene aansprakelijkheid, als op alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit de ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van enige andere clausule in deze voorwaarden.

 

3.5 GARANTIE EN KLACHTEN

Miniem Concerts zal zijn verplichtingen overeenkomstig deze voorwaarden met zorg en bekwaamheid uitvoeren. We hechten veel waarde aan de tevredenheid van onze toeschouwers of deelnemers.

Klachten aangaande de bestelling en betaling van tickets dienen gericht te worden aan de ticketverantwoordelijke (tickets@miniemconcerts.be) dit binnen de acht dagen na het feit of voorval waarover de klacht of betwisting handelt.

 

3.6 OVERMACHT

Miniem Concerts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van een overeenkomst die toe te schrijven is aan een externe oorzaak waarover Miniem Concerts geen controle heeft, met inbegrip van maar niet beperkt tot, alle vormen van overmacht, acties van derden (inclusief maar niet beperkt tot hackers, leveranciers, overheid, quasi-autonome non-gouvernementele overheden, supranationale, federale, gewestelijke, provinciale of lokale autoriteiten), oproer, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden, militaire operaties, nationale rampen, terrorisme, terreurdreigingen, piraterij, arrestaties, dwang uitgeoefend door een bevoegde autoriteit, stakingen en/of lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, droogte, extreme weersomstandigheden, aardbevingen, natuurrampen, ongevallen, mechanisch defecten, software van derden, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen (met inbegrip van falen van elektriciteit, telecommunicatie of internet, ongeacht het feit dat de omstandigheden in kwestie konden worden voorzien).

 

3.7 ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACYBELEID

De bepalingen van onze Algemene Voorwaarden en van ons privacybeleid maken integraal deel uit van deze Verkoopsvoorwaarden. De toeschouwer dient zich uitdrukkelijk akkoord te verklaren met de Verkoopsvoorwaarden, hierin begrepen de Algemene Voorwaarden en het privacybeleid.

 

3.8 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Alle handelingen en verbintenissen waarop huidige voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Belgisch recht.

Voor alle geschillen die zouden kunnen ontstaan met betrekking tot deze voorwaarden of de Online Diensten waarop zij van toepassing zijn of de toegang tot en het gebruik van de website, zijn de rechtbanken van Gent exclusief bevoegd.

 

3.9 BIJKOMENDE MAATREGELEN

De houder van het e-ticket/ticket verklaart zich door de aankoop van het e-ticket/ticket en het zich aanbieden aan het evenement, akkoord met desgevallend door de Overheid of Miniem Concerts opgelegde maatregelen, beslist ingeval van pandemie of elke andere omstandigheid waar bijkomende maatregelen nuttig of  noodzakelijk worden geacht.

Dergelijke maatregelen zullen steeds vermeld en beschikbaar zijn op de website van Miniem Concerts.

 

3.10 FINALE BEPALINGEN

Indien een clausule in deze voorwaarden ongeldig of niet uitvoerbaar worden of worden verklaard, dan zal die ongeldigheid of onuitvoerbaarheid op geen enkele wijze afbreuk doen aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van enige andere gehele of gedeeltelijke clausule van in deze voorwaarden.

Niets in deze voorwaarden kan leiden tot het creëren van een partnerschap, een agentschap of een relatie van werkgever en werknemer tussen u en ons of als zodanig worden beschouwd.

Geen enkele persoon die geen partij is bij deze voorwaarden kan hierdoor rechten verkrijgen of recht doen gelden op enige bepaling in deze voorwaarden, zelfs niet als die persoon afgaat op een dergelijke bepaling of aan een van beide partijen heeft aangegeven in te stemmen met enige bepaling in deze voorwaarden.

bottom of page